Wilujeng Sumping (Selamat Datang)

Dr. Eva Syarifah Wardah, S.Ag., M.Hum.

Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Adab
  • 2018 S3 Kajian Filologi Universitas Padjajaran Bandung
  • 2010 S2 Ilmu Sastra/Filologi Unuversitas Padjajaran Bandung
  • 1995 S1 Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Sunan Gunung Djati Bandung